Obchodní podmínky

1.    Všeobecná ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.biozero.cz je:

BIOZERO s.r.o.

spisová značka C69522 vedená u Krajského soudu v Brně

Havlíčkova 966/11, 669 02  Znojmo

Tel.: ČR +420 776 062 601

Tel.: SR +421 948 090 143

E-mail: info@biozero.cz

Identifikační číslo: 292 67 579

Není  plátce DPH

Bankovní spojení:

Pro platby v Kč: 2300116290/2010 (Fio banka)

IBAN: CZ 8020100000002300116290

BIC/SWIT: FIOBCZPPXXX

 

Pro platby v EUR: 2301049448/2010 (Fio banka)

IBAN: CZ 792010000000231049448

BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

 1.1   Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky a reklamační řád pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

1.2  Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.biozero.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.3   Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání

1.4   Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5   Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2.    Uživatelský účet

2.1   Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2   Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

2.4   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5  Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6  Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.    Uzavření kupní smlouvy

3.1  Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2  Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3   Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:

-   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)

-   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

-   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5   Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7  Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9   Případné nesrovnalosti nebo informace o průběhu objednávky řešte zasláním e-mailu na adresu info@biozero.cz nebo telefonicky na tel.: + 420 776 062 601

4.    Zrušení objednávky

4.1   Zrušení objednávky ze strany prodávajícího je možné z technických důvodů, náhlé změny nákupních cen nebo jiných nepředvídatelných okolností apod. O důvodech zrušení a možných řešeních bude zákazník neprodleně vyrozuměn formou e-mailu, popř. telefonicky, zanechá-li svůj kontaktní telefon při objednávce.

5.    Cena za zboží a platební podmínky         

5.1   Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- bankovním převodem - platba bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2800094884/2010 , vedený u společnosti Fio banka (pro platby v Kč) nebo na účet č. 2800094884 / 8330 , vedený u Fio banka (pro platby v SR v EUR), před dodáním zboží kupujícímu. Jako variabilní symbol platby se vždy uvádí číslo objednávky. Platba za zboží musí být připsána na účet prodávajícího nejpozději 10 kalendářních dní ode dne učinění objednávky, jinak bude stornována.

-  dobírkou - při přebírání zboží od doručovatele - zboží hradíte v hotovosti poštovnímu doručovateli.

-  hotovost - při osobním předání

Pro platby ze Slovenské republiky je stanoven pevný přepočet z CZK na EUR.

5.2   Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.3  Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

5.4   V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

5.5   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

5.6  Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

5.7     Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5.8   Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v tištěné podobě na adresu kupujícího.

6.    Odstoupení od kupní smlouvy

6.1   Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@biozero.cz

6.3   V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4   V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

6.5   Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6   Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7   Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

7.    Přeprava a dodání zboží

7.1  Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Lhůty dodání jsou uváděny v pracovních dnech. Lhůta pro dodání zboží kupujícímu počíná běžet vždy následující pracovní den po potvrzení objednávky prodávajícím.. Je-li v popisu zboží místo lhůty k dodání ve dnech uveden text "Skladem", je zboží odesláno následující pracovní den. Doba dodání se dále odvíjí od zvoleného způsobu platby.V případě, že ve stejné době objednal poslední kus totožného zboží jiný zákazník nebo pokud zboží nebude z nějakého důvodu skladem, budeme to s Vámi řešit individuální domluvou. Dále se doba dodání odvíjí od zvoleného způsobu platby a dodání Vašeho zvoleného zboží. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím  České pošty , Zásilkovny nebo PPL. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad, který slouží současně jako dodací a záruční list.

Přepravné v rámci ČR

 ceska posta

Sledování zásilek

Česká pošta balík do ruky

váha do 5 kg

 

 ceska posta

Způsob platby

Cena dopravy

Doba dodání od předání zboží přepravní službě

 

bankovní převod

 

115 Kč                           

 

následující pracovní den

dobírka

 

130 Kč                                 

 

Česká pošta balík do ruky

váha nad 5 kg - do 10 kg

 

 ceska posta

způsob platby

Cena dopravy

Doba dodání od předání zboží přepravní službě

bankovní převod

 

133 Kč

 

následující pracovní den

 

dobírka

 

148,- Kč

Česká pošta - balík do ruky - můžete upravit čas nebo způsob doručení. Budete informováni o doručování balíku prostřednictvím SMS nebo e-mailem již v den podání. Na  www.ceskaposta.cz/zmenadispozice si může adresát v den podání jednorázově změnit dispozice nakládání s balíkem dle svých časových možností a požadavků.

 

zasilkovna

Seznam poboček

Zásilkovna.cz

váha do 5 kg

 

 zasilkovna

Způsob platby

Cena dopravy

Doba dodání od předání zboží přepravní službě

 

bankovní převod

 

53 Kč                           

 

2 následující pracovní dny

dobírka

 

68 Kč                                  

 

Zásilkovna.cz

váha nad 5 kg - do 10 kg

 

 zasilkovna

způsob platby

Cena dopravy

Doba dodání od předání zboží přepravní službě

bankovní převod

 

117 Kč

 

2 následující pracovní dny

 

dobírka

 

132,- Kč

Osobní odběr na výdejních místech Zásilkovna.cz - možnost vyzvednutí po obdržení sms s informací o uložení na požadované pobočce.

 

ppl 

sledování zásilky

PPL

váha do 5 kg

 

 ppl

Způsob platby

Cena dopravy

Doba dodání od předání zboží přepravní službě

 

bankovní převod

 

110 Kč                           

 

následující pracovní den

dobírka

 

125 Kč                                 

 

PPL

váha nad 5 kg - do 10 kg

 

 ppl

způsob platby

Cena dopravy

Doba dodání od předání zboží přepravní službě

bankovní převod

 

121 Kč

 

následující pracovní den

dobírka

136 Kč

 

PPL
váha nad 10kg

 

 ppl

způsob platby

Cena dopravy

Doba dodání od předání zboží přepravní službě

bankovní převod

150 Kč

 

následující pracovní den

dobírka

 

165 Kč

PPL kurýrní služba - budete informování emailem a SMS zprávami nebo telefonicky. V den svozu Vám bude odeslán email, který bude obsahovat základní informace k zásilce (informace o odesílateli a příjemci, odkaz na sledování zásilky, údaj o výši doběrečného). V den rozvozu Vás řidič kontaktuje prostřednictvím tel. nebo SMS s  informací o času doručení v rozmezí 2 hodin.

PPL ParcelShop - Nechcete-li se vázat na určitý čas doručení, balík si můžete vyzvednout také na vámi zvoleném výdejním místě PPL ParcelShop.V den svozu Vám bude odeslán email, který bude obsahovat základní informace k zásilce (informace o odesílateli a příjemci, odkaz na sledování zásilky, údaj o výši doběrečného).

Seznam nejbližších PPL ParcelShopů.

Po zadání čísla zásilky můžete změnit parametry pro doručení, a to dle informací uvedených v emailu či SMS, které jste obdrželi zde.

Ve chvíli, kdy je balík doručen do ParcelShopu obdržíte SMS a email. Zásilku je možné si vyzvednout v otvíracích hodinách ParcelShopu.

Seznam výdejen a více informací naleznete na stránce www.pplparcelshop.cz

 

7.2  Objednávka bude vyřízena, dle výše uvedeného, nebude-li na našich internetových stránkách (např. z důvodu dovolené) uvedeno jinak.

7.3  Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat náhradu nákladů vynaložených na odeslání zboží (tj. zejména nákladů na balení zboží a nákladů na odeslání zboží, včetně poštovného nebo dopravného) a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

7.4  V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5   Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

7.6   Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

8.    Práva z vadného plnění

8.1   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

8.2   Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

8.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

8.2.2  se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

8.2.3  zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

8.2.4.  je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

8.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3   Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4.   Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.5   Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

8.6   Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

9.     Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1   Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

9.2.   Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3   Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@biozero.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4   Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.5   Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.    Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

10.1   Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

10.2   Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a adresa pro doručování (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

10.3  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

10.4   Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

10.5   Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

10.6  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

10.7 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

10.8  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 10.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

-     požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

-    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

10.9  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.     Zaslání obchodních sdělení a ukládání cookies

11.1   Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

11.2   Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

12.     Doručování

12.1   Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

13.    Závěrčná ustanovení

13.1   Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů

13.2  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

13.4    Kontaktní údaje prodávajícího -  adresa pro doručování: Havlíčkova 966/11, 669 02  Znojmo, adresa elektronické pošty: info@biozero.cz, tel.: +420 776 062 601

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2014. Změny obchodních podmínek jsou vyhrazeny.